อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ภายใต้การกำกับดูแลของอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB Techno Park) ที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและเป็นผู้นำ ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และส่วนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยจำนวน 10 ส่วนงาน เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น พัฒนาเป็น” มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี มีทักษะการทำงาน และบริหารงานแบบทีมรวมถึงการนำเสนองานและสื่อสารกันภายในทีมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทั้งได้มีการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการวิจัยและจัดฝึกอบรม รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ทางภาคอุตสาหกรรม จึงมีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ เครื่องมือ และสื่อการสอนทั้งในด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบการผลิตอัตโนมัติที่มีความทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

  1. นักเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และด้านแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
  2. นักเทคโนโลยีซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ 
  3. นักเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัตโนมัติและแขนกลหุ่นยนต์ 
  4. นักเทคโนโลยีด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงระบบการผลิตอัตโนมัติและแขนกลหุ่นยนต์ 
  5. นักเทคโนโลยีในสถานประกอบการ และ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ 
  6. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ


 ติดต่อ : 038 627 000
Facebook : https://www.facebook.com/NAATKmutnb/

Powered by Froala Editor