อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จัดตั้งตามมติย่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นหน่วยงานกลาง (One Stop Service) ที่เป็นศูนย์รวมประสานงานการให้บริการวิชาการ งานวิจัยระดับสูง และพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นศูนย์รวมประสานงานการให้บริการวิชาการ งานวิจัยระดับสูง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม