อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการวิจัยขั้นสูง สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ บริการวิชาการแก่สังคม 
พัฒนาคนสร้างเสริมภาคอุตสาหกรรม ก้าวไกลสู่สากล พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยขั้นสูง นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ บริการและเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างระบบนิเวศการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
สู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

3. สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมเฉพาะทางค่านิยมหลัก