อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

การศึกษา
01 Apr 67
0 views

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 - 3 ปี


อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 - 3 ปี ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ สำหรับรอบเรียนในเวลาราชการ และ รอบเรียนนอกเวลาราชการ  

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์  ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคปิโตรเลียม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้อุทยานเทคโนโลยี มจพ. จะเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาส  ในวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2567 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f  และจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม โทร 038-627-000 ต่อ 5606 ติดตามข่าวสารได้ที่ Line@ NAAT หรือ facebook : NAAT KMUTNB


Powered by Froala Editor