อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

อุทยานเทคโนโลยี
28 Mar 67
0 views

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ INFINEON TECHNOLOGIES (THAILAND)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ INFINEON TECHNOLOGIES (THAILAND)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยอุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ INFINEON TECHNOLOGIES (THAILAND) โดย Mr. Lim Wei Khoe รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ผลิตกำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรม Semiconductor, IC Packing และ Electronic Chips รวมทั้ง การศึกษาดูงานและรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาร่วมกันและอื่นๆเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมเป็นพยานในพืธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย  

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล   ชั้น 1 อาคารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

#KMUTNB #KMUTNBTECHNOPARK #มจพ #อุทยานเทคโนโลยี #MOU #INFINEON


Powered by Froala Editor