อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

ประกาศรับสมัครงาน
25 Mar 67
0 views

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ


อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park)
เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติ/คุณวุฒิที่รับสมัคร  : 
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559
2. คุณวุฒิปริญาตรีทางด้านการบริหาร การศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
4. ทำหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานพัสดุ งานตรวจ/วิเคราะห์/สรุปความเห็น (งานเกษียรหนังสือ) การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. งานดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ทุกแหล่งเงิน
3. งานส่งมอบ ควบคุมและติดตามการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้อง ตรงตามใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญา หรือข้อตกลงจัดทำใบตรวจพัสดุ (ระบบ 3 มิติ, ระบบ e-GP)
4. งานจำหน่าย/โอน/บริจาค วัสดุ-ครุภัณฑ์
5. งานควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุ ของอุทยานเทคโนโลยี มจพ.
6. ทำหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายนอก และภายใน
7. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางมหาวิทยาลัย
8. การบริหารสัญญา
9. งานบริการวิชาการ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามาหวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ 

ณ งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคาร 99 อุทยานเทคโนโลยี มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0 2555 2000 ต่อ 1793 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ
Powered by Froala Editor