อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  จัดตั้งขึ้นโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  เป็นหนึ่งในเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย และสถาบันจำนวน 46 แห่ง เป็นสมาชิก  ทั้งนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน  มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) (อว.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  2. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย
  3. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และการเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของเครือข่ายฯ
  4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน  ปัจจุบันมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มีทั้งหมด  45  แห่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

**ประธานเครือข่าย

*แม่ข่ายกลุ่มย่อย