อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

คู่มือนี้จัดทำโดยงาน CWIE อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้คณาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่นิเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ทราบถึงความสำคัญของหลักสูตร CWIE ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานสหกิจศึกษาฯ CWIE ความหมายของหลักสูตร 1. ความหมายของหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) จึงเป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง โดย CWIE เป็นคำที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น Sandwich Course, Practicum, Post-course Internship เป็นต้น โดยสมาคมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโลก (World Association for Cooperative & Work-Integrated Education: WACE) ได้จัดให้ประเทศต่างๆ ได้ลงนามในกฎบัตรสากลว่าด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (The Global Cooperative and Work Integrated Education Charter) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และร่วมกันผลักดันให้อุดมศึกษาทั่วโลก ปรับทิศทางการเรียนการสอนเป็นการจัดหลักสูตร CWIE เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานในโลกยุคใหม่และเคลื่อนย้ายไปเรียนและทำงานในประเทศต่างๆ และมีเป้าหมายให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการได้รับการศึกษาเชิงประสบการณ์อย่างเท่าเทียมและมีโอกาสแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน CWIE ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 2. แนวทางและกระบวนการจัดหลักสูตร CWIE การจัดหลักสูตร CWIE อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จะต้องดำเนินการตามแพลตฟอร์ม Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University – Workplace Engagement ซึ่งมีกระบวนการสำคัญ 5 กระบวนการ ขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือแบบจตุภาคี (สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน-ท้องถิ่น) ดังนี้ 2.1 Information เป็นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับแนวคิด มาตรฐาน การบริหารจัดการและประโยชน์ของ CWIE โดยมุ่งหวังให้เกิดอุดมการณ์ร่วมและขยายผลไปสู่การเพิ่มปริมาณและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและตรงตามความต้องการของนักศึกษาและผู้จ้าง 2.2 Matching เป็นการสร้างเวทีจับคู่ความร่วมมือระหว่าง Demand และ Supply โดยผ่าน ฐานข้อมูล CWIE ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและค้นหาข้อมูลซึ่งกันและกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลหลักสูตร จำนวนนักศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน สมรรถนะที่จะร่วมผลิต ค่าตอบแทน/สวัสดิการที่นักศึกษา จะได้รับรวมทั้งติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางและเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อประโยชน์เชิงนโยบาย 2.3 Co-designing and Implementation หัวใจสำคัญของ CWIE คือ สมรรถนะของนักศึกษาเมื่อจับคู่ความร่วมมือแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและผลลัพธ์นักศึกษา ในรูปของสมรรถนะและระบบบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เช่น การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน ระบบคณาจารย์นิเทศ ระบบพี่เลี้ยงในหน่วยงานภายนอก ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย เป็นต้น 2.4 Assessment and development เป็นการสอบทาน การประเมินผลลัพธ์นักศึกษาหรือสมรรถนะนักศึกษา รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามวงจร คุณภาพ PDCA 2.5 Outreach Activities เป็นการต่อยอดและยกระดับ CWIE เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก เช่น การพัฒนาอาชีพแห่งอนาคต (Career for the Future) การจัดInternational CWIE การยกระดับนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ การยกระดับหน่วยงานภายนอกด้วยการวิจัยเชิงลึกร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ การจัด CWIE ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีกระบวนการดำเนินการตามแพลตฟอร์ม (Platform) Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University-Workplace Engagement ตามภาพ 3. หลักการของหลักสูตร CWIE (4 Key Characteristics of CWIE) 3.1 University – Workplace Engagement เป็นความร่วมมือร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต 3.2 Co – design Curriculum เป็นการร่วมออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษา ที่เชื่อมโยงโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพ โดยการสร้างความสมดุลระหว่างวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต 3.3 Competency – based Education เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างสมรรถนะ ฝึกแก้ปัญหา มีการวัดผลและประเมินระดับสมรรถนะที่เป็นระบบ 3.4 Experiential – based Learning ต้องมีการปฏิบัติงานจริงและประเมินการปฏิบัติงานจริง และมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในหน่วยงานภายนอก 4. รูปแบบของการจัดหลักสูตร CWIE 4.1 แบบเรียนภาคทฤษฎีก่อนไปปฏิบัติงาน (Separate) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบตามกำหนด หลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น สหกิจศึกษา เป็นต้น 4.2 แบบเรียนภาคทฤษฎีสลับกับไปปฏิบัติงาน (Sandwich) เป็นการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เช่น Sandwich Program เป็นต้น 4.3 แบบผสมผสาน (Mix) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่ง และการเรียนภาคทฤษฎีพร้อมการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกอีกส่วนหนึ่ง เป็นการจัดหลักสูตรในรูปแบบผสมระหว่าง แบบที่ 4.1 และแบบที่ 4.2 เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน กรณีศึกษาเกาะสมุยโมเดล (Samui Model) ทั้งนี้ การจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบต้องเป็นความร่วมมือจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภายนอก 5. นิยามศัพท์ สถานประกอบการ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคบริการ ชุมชน คณาจารย์นิเทศ หมายถึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน แก่ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทำงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน และการเขียนรายงานวิชาการของผู้เรียน ผู้นิเทศ หมายถึง บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และสอนงานแก่ผู้เรียน ขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6. ประโยชน์ที่ได้รับจาก CWIE ประโยชน์ต่อนักศึกษา 1. ได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถานประกอบการ เพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพนอกเหนือไปจากการเรียนในสถานศึกษา 2. เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน นอกเหนือจากสังคมนักศึกษา แปลงความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในการทำงาน 3. ได้ค้นพบชีวิตการทำงาน รู้จักตนเอง มีความชอบ ความต้องการหรือความถนัด มองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 4. ได้รับการพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ทักษะภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีเทคนิคการสื่อสารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงตนเองให้เป็นคนที่สังเกตสภาพแวดล้อมการทำงานและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย 5. ได้รับประสบการณ์จริงที่เร็วขึ้น เข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงในการทำงานเห็นปัญหาและช่องว่างวิชาการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่เข้าสู่การประกอบอาชีพ 6. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่าและมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนที่สำเร็จการศึกษา หากผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 1. นักศึกษามาปฏิบัติงานในโครงการ/งานที่ทางสถานประกอบการต้องการ ทำให้บุคลากรประจำได้มีเวลาที่จะปฏิบัติงานที่จำเป็นอื่น ๆ 2. มีโอกาสพัฒนาบุคลากรตามแนวทางความต้องการของสถานประกอบการเพื่อจบมาเป็น พนักงานของตนเอง หรือสถานประกอบการอื่นในสาขาวิชาชีพเดียวกัน 3. ทำให้กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการพัฒนาบุคลากร การทดลองงานตามแนวทางของสถานประกอบการมาเป็นพนักงาน ทำให้ได้พนักงานที่พร้อมจะทำงานได้ทันทีและได้บุคลากรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 4. มีโอกาสปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับอาจารย์ในวิชาชีพต่อกัน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 5. สร้างโอกาสในการร่วมมือ การวิจัยพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรร่วมกันทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 6. มีภาพพจน์ที่ดีในฐานะเป็นผู้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสร้างสรรค์สังคม ในการผู้ร่วมผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการของสาขาวิชาชีพ 7. เผยแพร่กิจการของสถานประกอบการ โดยไม่ต้องลงทุนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 8. สถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าสวัสดิการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่จัดให้แก่นักศึกษา ไปขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เป็น 2 เท่าและสิทธิประโยชน์ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545ในการคำนวณสัดส่วนเพื่อประเมินเงินสมทบกองทุนฝีมือแรงงาน ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 1. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทำให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบการศึกษาให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น 2. เปิดวิสัยทัศน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาในหลักสูตร และคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด 3. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สูงขึ้นเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ โดยระหว่างปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการจะได้เห็นและร่วมพัฒนาทักษะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสในการรับเข้าทำงานเมื่อมีอัตราว่างในหน่วยงาน 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการศึกษาในสายตาของผู้ประกอบการ และเผยแพร่ให้สถานประกอบการได้รู้จัก 5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 7. หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ CWIE แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ-วิทยาลัย และหน่วยงานระดับภาควิชา-สาขาวิชา ซึ่งมีขอบเขตภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย งาน CWIE อุทยานเทคโนโลยี มีขอบข่ายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CWIE ของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน และรับนโยบายการบริหารจัดการงาน CWIE จากกระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการเรียนรู้กับการทำงาน CWIE เป็นการประชุมที่มีผู้แทนจากคณะ/วิทยาลัยในการกำหนดนโยบาย วางแผน สนับสนุนการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการที่เกี่ยงข้องกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน CWIE ของมหาวิทยาลัยให้ตอบรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - จัดทำประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ CWIE ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย โดยการเสนอร่างแต่ละฉบับ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ CWIE อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น ข้อบังคับมจพ. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานอุทยานเทคโนโลยี (KMUTNB Techno Park), ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ, ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โครงการสหกิจศึกษาฯ เป็นต้น - จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน/โครงงานนักศึกษา CWIE ของมหาวิทยาลัย เป็นการจัดทำกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแสดงออกซึ่งผลงานของนักศึกษา CWIE ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การคัดเลือกบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับงาน CWIE ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมถึงคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่น ในการประกวดผลงาน CWIE เพื่อเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่น ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน และระดับชาติ อันจะสร้างโอกาสในการเข้าถึงงานในอนาคตของนักศึกษา อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่นักศึกษาเองและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย - ระบบสารสนเทศ CWIE เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่นิเทศ และนักศึกษา CWIE ในการบริหารจัดการงาน CWIE ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th เป็นระบบที่พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เพื่อใช้ในงานทะเบียน หลักสูตร ปฏิทินการศึกษา ระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา CWIE ก่อนออกปฏิบัติงานตามโครงสร้างของหลักสูตร ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาฯ https://cwie.technopark.kmutnb.ac.th เป็นระบบที่พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. เพื่อใช้ในการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา หนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ หนังสือขอบคุณสถานประกอบการ รวมถึงการสรุปข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร ระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา CWIE มจพ. https://elearning.technopark.kmutnb.ac.th เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นนักศึกษา CWIE และพร้อมเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานระดับคณะ-วิทยาลัย งานวิชาการ/งานสหกิจศึกษา/งาน CWIE ของคณะ-วิทยาลัย มีขอบข่ายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ - ตรวจสอบการจัดทำโครงการสหกิจศึกษาฯ CWIE ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณา - ตรวจสอบการจัดทำค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน CWIE - ประสานงานและรวบรวมผลงานเพื่อจัดส่งผลงาน CWIE ให้ส่วนกลางในกระบวนการประกวดผลงานประจำปี หน่วยงานระดับภาควิชา-สาขาวิชา งานวิชาการ/งานสหกิจศึกษา/งาน CWIE ของภาควิชา-สาขาวิชา มีขอบข่ายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ - จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมฯก่อนออกปฏิบัติงาน CWIE (ผ่านรายวิชาเตรียมความพร้อมฯของหลักสูตร/ผ่านระบบสารสนเทศ CWIE) - ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์สหกิจศึกษาฯ CWIE - พิจารณาสถานประกอบการที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน - จัดสรรคณาจารย์นิเทศให้นักศึกษา - ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการรับนักศึกษา (ผ่านระบบสารสนเทศ CWIE) - ออกหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ (ผ่านระบบสารสนเทศ CWIE) - ออกหนังสือขอบคุณสถานประกอบการในการรับนักศึกษา (ผ่านระบบสารสนเทศ CWIE)