อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

ระบบสารสนเทศ CWIE

ระบบสารสนเทศ CWIE เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่นิเทศ และนักศึกษา CWIE ในการบริหารจัดการงาน CWIE ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อันประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

https://reg.kmutnb.ac.th เป็นระบบที่พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เพื่อใช้ในงานทะเบียน หลักสูตร ปฏิทินการศึกษา ระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา CWIE ก่อนออกปฏิบัติงานตามโครงสร้างของหลักสูตร


ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาฯ

https://cwie.technopark.kmutnb.ac.th เป็นระบบที่พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. เพื่อใช้ในการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา หนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ หนังสือขอบคุณสถานประกอบการ การจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ของนักศึกษา รวมถึงการสรุปข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร


ระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา CWIE มจพ.

https://elearning.technopark.kmutnb.ac.th เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นนักศึกษา CWIE และพร้อมเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม