อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

ลำดับ

รายการ

ไฟล์

1ข้อบังคับมจพ. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานอุทยานเทคโนโลยี (KMUTNB Techno Park) พ.ศ. 2565 
2ข้อบังคับมจพ. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานอุทยานเทคโนโลยี (KMUTNB Techno Park) พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) 
3ข้อบังคับมจพ. ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน พ.ศ. 2562 
4ข้อบังคับมจพ. ว่าด้วย สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)  
5ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ พ.ศ. 2565  
6ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โครงการสหกิจศึกษาฯ พ.ศ. 2562  
7ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โครงการสหกิจศึกษาฯ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)  
8ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โครงการสหกิจศึกษาฯ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)  
9ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ พ.ศ. 2562  
10ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)  
11ประกาศมจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและภาระงานประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)