อุทยานเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โทรศัพท์:

02-555-2000

บันทึกข้อตกลงความร่วมมืออุทยานเทคโนโลยี มจพ.

...
ORIGGIN VENTURES PTE LTD.
วันที่ลงนาม 29 ส.ค. 66
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ลงนาม 22 ส.ค. 66
...
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ลงนาม 22 ส.ค. 66
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ลงนาม 22 ส.ค. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ลงนาม 22 ส.ค. 66
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ลงนาม 22 ส.ค. 66
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันที่ลงนาม 22 ส.ค. 66
...
Rohde & Schwarz (Thailand) Co., Ltd.
วันที่ลงนาม 21 มิ.ย. 66
...
บริษัท โซลารินน์ จำกัด
วันที่ลงนาม 6 มิ.ย. 66