COOP Day 2024
งานวันสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน CWIE DAY
31 มกราคม 2567

เงินรางวัลรวมกว่า 42,000 บาท
และทุกท่านที่เข้าร่วมส่งผลงานจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วันส่งผลงาน
บัดนี้ - 19 มกราคม 2567
วันจัดงาน
31 มกราคม 2567
สถานที่จัดงาน
หอประชุมประดู่แดง
ผลงานที่เปิดรับ
100 ผลงาน

รูปแบบการประกวด

รูปแบบการประกวดเป็นการนำเสนอผลงานด้วย Poster และ นักศึกษาต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 5 นาที และถามตอบจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 นาที ผู้ที่ผ่านการรอบคัดเลือกประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น นวัตกรรมดีเด่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ลำดับที่ 1-2 ของช่วงเช้าในแต่ละห้องประกวด จะได้รับรางวัล และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ รอบตัดสิน ในช่วงบ่ายเป็นเวลา 10 นาที โดยนักศึกษาต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) เพื่อใช้ในการนำเสนอ 5 นาที และตอบคำถาม 5 นาที และรางวัลชนะเลิศประเภทนานาชาติดีเด่น จะนำเสนอผลงาน 5 นาที โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภท จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปประกวดระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน และระดับชาติ ในโอกาสต่อไป

งานวันสหกิจศึกษา

อุทยานเทคโนโลยี ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา แนะนำสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนานาชาติ นักศึกษาสหกิจศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการสหกิจศึกษา ได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา เสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2567
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • โครงงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา (2565-2566)
  • ต้องเป็นนักศึกษา มจพ. เท่านั้น
 • ลิงค์รับสมัคร : คลิก
 • เกณฑ์การตัดสินนักศึกษา : คลิก

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภท 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละประเภท
  3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละประเภท
  1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย แต่ละประเภท (3 รางวัล)
  500 บาท

เอกสารที่ใช้ในการส่งผลงาน

(ประเภทโครงงาน/ผลงานของนักศึกษา)
1. ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A0 โดยมีรูปแบบตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทสังคมศาสตร์ : ดาวน์โหลด (Ppt)
ประเภทนวัตกรรม : ดาวน์โหลด (Ppt)
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดาวน์โหลด (Ppt)
ประเภทนานาชาติ : ดาวน์โหลด (Ppt)
2. ไฟล์ PowerPoint นำเสนอ

วิธีสร้างโปสเตอร์

ประเภทสถานประกอบการ

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2567
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การตัดสิน : ดาวน์โหลด

ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2567
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การตัดสิน : ดาวน์โหลด

ประกาศผลการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่น
กิจกรรม วันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ.2567 (CWIE Day KMUTNB 2024)ประเภทคณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น :
รางวัล ชื่อ-สกุล สังกัด
ชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น :
รางวัล ชื่อ-สกุล สังกัด
ชนะเลิศ นางสาวธนัชชา คงสง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม


ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการดีเด่น :
รางวัล รหัส ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ คณะ
ชนะเลิศ S009 การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิต นางสาวพัชรินทร์ คุณมี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 S011 การศึกษาการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นางสาวนภัสกร ปานวัฒน์วาณิช คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 S003 Computer equipment management system นายวิระชัย แก่นจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
ชมเชย S007 การพัฒนากระบวนการทำเอกสารค่ากระจายสินค้าภายในแผนกจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด นายวิษณุ ศิริพงษ์วิรัช คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ชมเชย S014 การจัดการข้อมูลในระบบ Cloud Computing เพื่อประสิทธิภาพงานด้านบัญชีอัตโนมัติ นางสาวนภัสร ศรีแก้ว คณะบริหารธุรกิจ


ประเภทนวัตกรรมดีเด่น :
รางวัล รหัส ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ คณะ
ชนะเลิศ I012 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียทางคลินิกด้วยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ นางสาวกสุมากร เสร็จกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 I006 Bio-Calcium carbonate made from Asia green mussel shell and its applications. นางสาวภัทรดา นาคประวิทย์, นางสาวปณัฐชนก ศรีเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 I013 การผลิตแก๊สชีวภาพจากพืชชีวมวลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาววรรณพร พรายระหาร, นางสาวพิชชากร สมธรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชมเชย I004 การควบคุมปั๊มชาร์จน้ำมันไฮดรอลิก นายวุฒิชัย บุญประคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ชมเชย I023 TAE Property แพลตฟอร์มซื้อ-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ นายภาณุวิชญ์ ศรีอุดมเดชสกุล, นายวิรวัฒน์ วิริยะรังสรรค์, นายศุภกร อินนุพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชมเชย I017 การจำลองโมเดลโดยการใช้ (AUGMENTED REALITY) นายชุษณภพ หงิมห่วง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม


ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น :
รางวัล รหัส ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ คณะ
ชนะเลิศ T023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากเศษขนมปังแท่งอบกรอบ นางสาวสิรินทรา จิตร์นิยม, นางสาวนฤภร อุดม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 T002 การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เติมน้ำยาหล่อเย็น นายพีรวิชญ์ สุพรรณสม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 T046 Anomaly detection system using models used in the production process นางสาวเปรมกมล ขาวสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชมเชย T005 การพัฒนาแดชบอร์ดรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มความถี่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรับตรงและการประกันภัยต่อประเภท Marine และ IAR นางสาวอภัสนันท์ ภูมะธน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชมเชย T007 การพัฒนาและการประเมินช่างเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ G-cell gen6 นางสาวพัชรณัชดา บุญศิริ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชมเชย T015 SUPER WIDE LEADFRAME WARPAGE REDUCTION นายดำรงเดช วรสาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ชมเชย T016 การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดรอยร้าวและการรั่วซึมในงานก่อสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นายกรวิสิษฐ์ กิ้มจ้อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชมเชย T017 การศึกษาและออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถยนต์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คิ้วกันสาดรถยนต์ บริษัท เอส.ที.ซีเอ็นซี แอนด์ ดีไซน์ จำกัด นายธรรมนาถ เขาทอง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม


ประเภทนานาชาติดีเด่น :
รางวัล รหัส ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ คณะ
ชนะเลิศ N002 Sports Injury Classification using Deep learning นายพรนที ประกิ่ง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 N003 Super-resolution Imaging for Sports Image Dataset นางสาวกมลชนก โกศัลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กำหนดการ

วัน-เวลา กำหนดการ
บัดนี้ - 19 มกราคม 2567
24 ชม. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิก
31 มกราคม 2567
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
KMUTNB CWIEDAY 2024 Live Streaming
[ช่วงเช้า] https://fb.me/e/34wqMUSHd
[ช่วงบ่าย] https://fb.me/e/4Q4JO5m7L
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รับสติ๊กเกอร์โหวตผลงานสหกิจศึกษา 08.00 - 13.00 น.)
08.30 - 08.45 น. เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุม 215
08.45 - 09.00 น. พิธีการ ณ หอประชุมประดู่แดง
ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
อธิการบดีกล่าวเปิดงาน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน
กิจกรรมรำลึกถึง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บิดาสหกิจศึกษาไทย
09.00 - 10.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล "CWIE ดีเด่น"
ประเภทสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
พิธีแสดงความยินดีกับผลงานนักศึกษา
ประเภทนวัตกรรมดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
09.00 - 12.00 น. ประกวดผลงาน CWIE
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการดีเด่น
ห้อง4A05 ห้อง4A06 และห้อง4A07 ชั้น 4 อาคารนวมินทรราชินี
ด้านนวัตกรรมดีเด่น
ห้อง4A02 ห้อง4A03 และห้อง4A04 ชั้น 4 อาคารนวมินทรราชินี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ห้องอนุตตระ ห้องอภิญญะ ห้องอุตตมะ และห้องวัฑฒนะ ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
ด้านนานาชาติดีเด่น
ห้องปรมะ ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี


ชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษา (ร่วมโหวตผลงานสหกิจศึกษา)
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุม 218
ประกาศผลการนำเสนอช่วงเช้า
13.00 - 14.00 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
14.00 - 15.00 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
15.00 - 16.20 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
16.20 - 16.30 น. Co-op Showcase การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนานาชาติดีเด่น
16.30 - 17.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล "CWIE ดีเด่น"
ประเภทโครงงานของนักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
พิธีปิด
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนผังชมนิทรรศการ

รายการผลงาน

รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
S001 09.00-09.12 น. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้สลับแบตเตอร์รี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากรณีศึกษา บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) นายกิตติ ดิษฐบรรจง สังคม 1 (4A05)
S001 09.00-09.12 น. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้สลับแบตเตอร์รี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากรณีศึกษา บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) นายกิตติ ดิษฐบรรจง ตัดสินสังคม
S002 09.00-09.12 น. Automated test IPMS นางสาวกัญญ์สิริ จิตนฤเดช สังคม 2 (4A06)
S003 09.00-09.12 น. Computer equipment management system นายวิระชัย แก่นจันทร์ ตัดสินสังคม
S003 09.00-09.12 น. Computer equipment management system นายวิระชัย แก่นจันทร์ สังคม 3 (4A07)
S004 09.12-09.24 น. Deployment Web Scheduling นางสาวพริมปพร เปี่ยมพงษ์สานต์ สังคม 1 (4A05)
S005 09.12-09.24 น. การวิเคราะห์รายการค้า (Business Transaction Analysis) นายอธิวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ สังคม 2 (4A06)
S006 09.12-09.24 น. ปัจจัยความเครียดในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากที่บ้านของนักศึกษาฝึกงานกรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) นางสาวนิชาภา สังข์ปาน สังคม 3 (4A07)
S007 09.24-09.36 น. การพัฒนากระบวนการทำเอกสารค่ากระจายสินค้าภายในแผนกจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด นายวิษณุ ศิริพงษ์วิรัช ตัดสินสังคม
S007 09.24-09.36 น. การพัฒนากระบวนการทำเอกสารค่ากระจายสินค้าภายในแผนกจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด นายวิษณุ ศิริพงษ์วิรัช สังคม 1 (4A05)
S008 09.24-09.36 น. การใช้ QR CODE เพื่อตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง นางสาวอัญญ์ยุพา งามพลกรังไสว สังคม 2 (4A06)
S009 09.24-09.36 น. การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิต นางสาวพัชรินทร์ คุณมี ตัดสินสังคม
S009 09.24-09.36 น. การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิต นางสาวพัชรินทร์ คุณมี สังคม 3 (4A07)
S010 09.36-09.48 น. การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงซิป เพื่อดูแนวโน้มของคุณภาพสินค้ากับเวลาก่อนถึงผู้บริโภค case study : KING PAC INDUSTRIAL CO., LTD. นางสาวเพียงขวัญ รัตนปรีชาชัย สังคม 1 (4A05)
S011 09.36-09.48 น. การศึกษาการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นางสาวนภัสกร ปานวัฒน์วาณิช ตัดสินสังคม
S011 09.36-09.48 น. การศึกษาการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นางสาวนภัสกร ปานวัฒน์วาณิช สังคม 2 (4A06)
S012 09.36-09.48 น. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการตัดสินใจลงทุนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับฟาร์มกัญชา นายภาณุพงศ์ วันมงคล สังคม 3 (4A07)
S013 09.48-10.00 น. แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมพนักงานในศตวรรษที่ 21 นางสาวรังสิมา พุฒิแก้ว สังคม 1 (4A05)
S014 09.48-10.00 น. การจัดการข้อมูลในระบบ Cloud Computing เพื่อประสิทธิภาพงานด้านบัญชีอัตโนมัติ นางสาวนภัสร ศรีแก้ว ตัดสินสังคม
S014 09.48-10.00 น. การจัดการข้อมูลในระบบ Cloud Computing เพื่อประสิทธิภาพงานด้านบัญชีอัตโนมัติ นางสาวนภัสร ศรีแก้ว สังคม 2 (4A06)
S015 10.12-10.24 น. ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นางสาวธัชภรณ์ ปั้นงา สังคม 3 (4A07)
S016 10.00-10.12 น. การจัดการความเสี่ยงภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน นายพัชรพล คลังคำภา สังคม 1 (4A05)
S017 10.00-10.12 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังอะไหล่ชิ้นส่วน กรณีศึกษา บริษัท อีสต์ เอ็นเนอร์ยี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาววริษฐา ไชยสลี สังคม 2 (4A06)
S018 10.00-10.12 น. การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า นางสาวภัทราภรณ์ อุตธาพงษ์ สังคม 3 (4A07)
S019 10.12-10.24 น. Make it happen? นางสาวโยษิตา อักษร สังคม 1 (4A05)
รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
I001 09.00-09.12 น. TELEMEDICINE OF PATHUM THANI (การแพทย์ทางไกล) นายอัมฤต อินทะกนก, นางสาวญาภัสสร สุทธิเกิด นวัตกรรม 1 (4A02)
I002 09.00-09.12 น. การฝึกงานในแผนก Compounding Maintenance นายศิลป์ชากร องค์เลิศปราณี นวัตกรรม 2 (4A03)
I003 09.00-09.12 น. Full Rail LKB นางสาวสุวาจา แสงสวัสดิ์ นวัตกรรม 3 (4A04)
I004 09.12-09.24 น. การควบคุมปั๊มชาร์จน้ำมันไฮดรอลิก นายวุฒิชัย บุญประคม ตัดสินนวัตกรรม
I004 09.12-09.24 น. การควบคุมปั๊มชาร์จน้ำมันไฮดรอลิก นายวุฒิชัย บุญประคม นวัตกรรม 1 (4A02)
I005 09.12-09.24 น. การป้องกันปัญหางานแผนล่าช้าและลดเวลาในการตรวจสอบแผนงานโดยใช้หลักการ Kaizen นางสาววนิดา เกิดเจริญ นวัตกรรม 2 (4A03)
I006 09.12-09.24 น. Bio-Calcium carbonate made from Asia green mussel shell and its applications. นางสาวภัทรดา นาคประวิทย์, นางสาวปณัฐชนก ศรีเจริญ ตัดสินนวัตกรรม
I006 09.12-09.24 น. Bio-Calcium carbonate made from Asia green mussel shell and its applications. นางสาวภัทรดา นาคประวิทย์, นางสาวปณัฐชนก ศรีเจริญ นวัตกรรม 3 (4A04)
I007 09.24-09.36 น. Study of AVR/Tiny products for improvement of failure analysis capability นายเทวราช รัตนกำเนิด นวัตกรรม 1 (4A02)
I008 09.24-09.36 น. Automatic Defrosting System for Liquid Oxygen นางสาวธมลวรรณ อยู่หลาย, นางสาวนิศารัตน์ เถาทิพย์, นางสาวสาธิณี คำชุ่ม นวัตกรรม 2 (4A03)
I009 09.24-09.36 น. การออกแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบครอบครัว (Design of Umbrella Health Insurance for family) นายคุณานนต์ เชาว์เจริญรัตน์, นายกมล เพชรรักษ์ นวัตกรรม 3 (4A04)
I010 09.36-09.48 น. Reduce paper uasge in the wafer area to cost savings นายธัชพล สุนทรวงค์ นวัตกรรม 1 (4A02)
I011 09.36-09.48 น. การพัฒนาวัตถุดิบต้นทุนต่ำโดยเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ นางสาวรินลวี บุตรทองพิมพ์ นวัตกรรม 2 (4A03)
I012 09.36-09.48 น. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียทางคลินิกด้วยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ นางสาวกสุมากร เสร็จกิจ ตัดสินนวัตกรรม
I012 09.36-09.48 น. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียทางคลินิกด้วยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ นางสาวกสุมากร เสร็จกิจ นวัตกรรม 3 (4A04)
I013 09.48-10.00 น. การผลิตแก๊สชีวภาพจากพืชชีวมวลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาววรรณพร พรายระหาร, นางสาวพิชชากร สมธรรม ตัดสินนวัตกรรม
I013 09.48-10.00 น. การผลิตแก๊สชีวภาพจากพืชชีวมวลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาววรรณพร พรายระหาร, นางสาวพิชชากร สมธรรม นวัตกรรม 1 (4A02)
I014 09.48-10.00 น. Functional tests failure for Multi-chip module นางสาวพิชญ์สินี อรรถเนตร์ นวัตกรรม 2 (4A03)
I015 09.48-10.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มินิคอร์นด็อกมันฝรั่งแช่แข็ง นายฐปนัท มัชฌเศรษฐ์ นวัตกรรม 3 (4A04)
I016 10.00-10.12 น. การพัฒนาอินดิเคเตอร์แบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพของปูม้าสด นางสาวนัชชา ฉันทดารา, นางสาวนนทินี ใบเหลือง, นางสาวปุณยาพร กรมพะไมย นวัตกรรม 1 (4A02)
I017 10.00-10.12 น. การจำลองโมเดลโดยการใช้ (AUGMENTED REALITY) นายชุษณภพ หงิมห่วง ตัดสินนวัตกรรม
I017 10.00-10.12 น. การจำลองโมเดลโดยการใช้ (AUGMENTED REALITY) นายชุษณภพ หงิมห่วง นวัตกรรม 2 (4A03)
I018 10.00-10.12 น. User-Request Checklist System Process นายปรเมษฐ์ โสกี่ นวัตกรรม 3 (4A04)
I019 10.12-10.24 น. แดชบอร์ดแสดงการทำงานของระบบกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ นายศุภกฤต เจนแพทย์ นวัตกรรม 1 (4A02)
I020 10.12-10.24 น. การจัดเรียงสินค้าตามแพทเทร์น (Product sorting by pattern) นายกิตติธัช เกียรติไพบูลย์, นายจิรภาส วิเศษสิงห์ นวัตกรรม 2 (4A03)
I021 10.12-10.24 น. Design for Optimization and Project Planning Process นางสาวทักษิณา ทานต์วิรุฬห์, นางสาววราภรณ์ เจริญฤทธิ์ นวัตกรรม 3 (4A04)
I022 10.24-10.36 น. ระบบจัดทำคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ นายกรภาส เพียรธรรม นวัตกรรม 1 (4A02)
I023 10.24-10.36 น. TAE Property แพลตฟอร์มซื้อ-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ นายภาณุวิชญ์ ศรีอุดมเดชสกุล, นายวิรวัฒน์ วิริยะรังสรรค์, นายศุภกร อินนุพัฒน์ ตัดสินนวัตกรรม
I023 10.24-10.36 น. TAE Property แพลตฟอร์มซื้อ-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ นายภาณุวิชญ์ ศรีอุดมเดชสกุล, นายวิรวัฒน์ วิริยะรังสรรค์, นายศุภกร อินนุพัฒน์ นวัตกรรม 2 (4A03)
I024 10.24-10.36 น. เครื่องกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณขาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน นายชญานนท์ สุภัทรทนนท์ , นายธีรพล กาญจนวันโน นวัตกรรม 3 (4A04)
I025 10.48-11.00 น. Cyber Check Risk Systems นายธนกฤต โรจน์ศักดิ์ถาวร นวัตกรรม 1 (4A02)
I026 10.48-11.00 น. โมเดลเครื่องคัดแยกของเสียในขนมปังแฮมเบอเกอร์ นางสาวนันท์นรินทร์ เหลือสิน นวัตกรรม 2 (4A03)
I901 เครื่่องขยายช่องสัญญาณเอาต์พุตโพรเทคชั้นดีเลย์ นายชินภัทร์ ขำขะจิตร์
I902 Project Automatic Guided Vehicle (AGV) นายนิพพิชฌน์ สัณห์วรพจน์
I903 ระบบการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านการระบุตำแหน่งดาวเทียมจีพีเอส นายกวินภพ พราหมณ์นันโฑ
I904 การวางแผนการตำแหน่งการติดตั้งเสาสัญญาณ 2G - 5G ให้เหมาะสมกับการให้บริการในย่านความถี่ของผู้ใช้งาน นางสาวณิชาพัชร์ โนนคร
รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
T001 09.00-09.12 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องคัดไข่ กรณีศึกษา บริษัทแสงทองสหฟาร์ม จำกัด นางสาวนันท์นภัส ศุขเกษม วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T002 09.00-09.12 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เติมน้ำยาหล่อเย็น นายพีรวิชญ์ สุพรรณสม ตัดสินวิทยาศาสตร์
T002 09.00-09.12 น. การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เติมน้ำยาหล่อเย็น นายพีรวิชญ์ สุพรรณสม วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T003 09.00-09.12 น. การเพิ่มร้อยละผลผลิตปลาทูน่าสายพันธ์Skipjack ที่จุดอบปลา นางสาวกวินนาฏ ราชปรีชา วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T004 09.00-09.12 น. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนโดยการกระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริก นางสาวณัฐวดี มะโนจิต วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T005 09.12-09.24 น. การพัฒนาแดชบอร์ดรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มความถี่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรับตรงและการประกันภัยต่อประเภท Marine และ IAR นางสาวอภัสนันท์ ภูมะธน ตัดสินวิทยาศาสตร์
T005 09.12-09.24 น. การพัฒนาแดชบอร์ดรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มความถี่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรับตรงและการประกันภัยต่อประเภท Marine และ IAR นางสาวอภัสนันท์ ภูมะธน วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T006 09.12-09.24 น. การพัฒนาระบบนำส่งวัคซีนชนิดแร่ดินขาวเพื่อป้องกันโรคแอโรโมแนส นางสาวกชกร กองศิริ วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T007 09.12-09.17 น.09.12-09.24 น. การพัฒนาและการประเมินช่างเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ G-cell gen6 นางสาวพัชรณัชดา บุญศิริ ตัดสินวิทยาศาสตร์
T007 09.12-09.17 น.09.12-09.24 น. การพัฒนาและการประเมินช่างเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ G-cell gen6 นางสาวพัชรณัชดา บุญศิริ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T008 09.12-09.24 น. การตรวจหา Mycobacterium tuberculosis ด้วยเทคนิค LAMP นางสาวภัทรดา จิตร์เจนการ วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T009 09.24-09.36 น. การลดจำนวนบุบของกระป๋องอะลูมิเนียม ในพื้นที่คลังสินค้า นางสาวจิรภัทร์ ตรีลาภี วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T010 09.24-09.36 น. ผลกระทบช่วงอุณหภูมิอบอ่อนเพื่อให้ได้โครงสร้างทรงกลมในเหล็กกล้าซินเตอร์ Fe-3.0Cr-0.5Mo-0.45C อัลลอย นายภูริณัฐ กมลวัฒนานันทน์ วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T011 09.24-09.36 น. การพัฒนาแดชบอร์ดเพื่อตรวจติดตามงานแผนกจัดซื้อวิศวกรรมและการพยากรณ์ดัชนีราคาซีเมนต์ (DASHBOARD DEVELOPMENT FOR MONITOR IN ENGINEERING PROCUREMENT PROCESS AND FORECASTING CEMENT INDEX PRICE) นางสาวเบญจมาศ อินชิน, นางสาวสุริยาภรณ์ โกธายี่ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T012 09.24-09.36 น. การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์ปริมาณการเบิกอะไหล่เพื่อควบคุมปริมาณการจัดเก็บอะไหล่ให้เหมาะสม กรณีศึกษา บริษัท โชนี่ ดีไวซ์(ประเทศไทย) นายธวิทย์ สิงชุมพร วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T013 09.36-09.48 น. การใช้เทคโนโลยี BIM ร่วมกับ Navisworks เข้าช่วยในงานก่อสร้างการตรวจสอบโมเดลเช่น โครงสร้างอาคาร โครงสร้างงานระบบ งานสถาปัตยกรรม นายอรรถพล เหมือนมณี วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T014 09.36-09.48 น. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่สำรอง บริษัทกรณีศึกษา นายภัทรพงษ์ เศรษฐชุ่ม วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T015 09.36-09.48 น. SUPER WIDE LEADFRAME WARPAGE REDUCTION นายดำรงเดช วรสาร ตัดสินวิทยาศาสตร์
T015 09.36-09.48 น. SUPER WIDE LEADFRAME WARPAGE REDUCTION นายดำรงเดช วรสาร วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T016 09.36-09.48 น. การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดรอยร้าวและการรั่วซึมในงานก่อสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นายกรวิสิษฐ์ กิ้มจ้อง ตัดสินวิทยาศาสตร์
T016 09.36-09.48 น. การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดรอยร้าวและการรั่วซึมในงานก่อสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นายกรวิสิษฐ์ กิ้มจ้อง วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T017 09.48-10.00 น. การศึกษาและออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถยนต์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คิ้วกันสาดรถยนต์ บริษัท เอส.ที.ซีเอ็นซี แอนด์ ดีไซน์ จำกัด นายธรรมนาถ เขาทอง ตัดสินวิทยาศาสตร์
T017 09.48-10.00 น. การศึกษาและออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถยนต์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คิ้วกันสาดรถยนต์ บริษัท เอส.ที.ซีเอ็นซี แอนด์ ดีไซน์ จำกัด นายธรรมนาถ เขาทอง วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T018 09.48-10.00 น. ขั้นตอนการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์และการเก็บตัวอย่างภาคสนาม นายภูวเนศวร์ อินทราวุธ วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T019 09.48-10.00 น. Online Registration System for New Equipment นางสาวณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T020 09.48-10.00 น. การศึกษาคุณสมบัติของสารป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนจากผงเปลือกข้าว (Study of properties of anti-caking agent from rice husk powder) นายวสวัตติ์ แสงทรัพย์, นางสาวสุภชา อาภาพงศ์ศักดิ์ วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T021 10.00-10.12 น. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Rhino 3D ในงานโมเดล เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ นายสราวุฒิ วงษา วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T022 10.00-10.12 น. Reduction of tombstone defect in STT131-142980-201-LF product assembly นายภานุวัฒน์ อินทรศิลา วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T023 10.00-10.12 น. การลดจำนวนกระป๋องอลูมิเนียมบุบ ในพื้นที่PD 3: กรณีศึกษา บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวญาณิศา แสงคำจันทร์ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T024 10.00-10.12 น. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรสสำเร็จรูป จากผลิตผลร่วมจากปลาทูน่าในระหว่างกระบวนการหมัก นางสาวญาพิชชา เเสงคำจันทร์ วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T025 10.12-10.24 น. New Package Monitoring for 8x8 iGaN Project to Release in Production. นางสาวฐิติรัตน์ ประภาทิพย์รัตน์ วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T026 10.12-10.24 น. การผลิตธาตุเหล็กฮีมจากเลือดปลาทูน่า นางสาวสาธิตา คำพุ่ม วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T027 10.12-10.24 น. การจัดทำมาตรฐานและพัฒนางานที่แก้ไข ที่จุดเช็ดกระป๋อง นางสาวธนัชพร โพธิ์กระจ่าง วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T028 10.12-10.24 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากเศษขนมปังแท่งอบกรอบ างสาวสิรินทรา จิตร์นิยม, นางสาวนฤภร อุดม ตัดสินวิทยาศาสตร์
T028 10.12-10.24 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากเศษขนมปังแท่งอบกรอบ างสาวสิรินทรา จิตร์นิยม, นางสาวนฤภร อุดม วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T029 10.24-10.36 น. การวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยแดชบอร์ดจากระบบธุรกิจอัจฉริยะ นายธนพล จตุรงค์พลาธิปัต วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T030 10.24-10.36 น. การประยุกต์ชุดคําสั่ง โปรแกรม D5 Render สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง เพื่อนําเสนอโครงการงานออกแบบสถาปัตยกรรม นายสหรัฐ ก้องเกียรติศักดิ์ วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T031 10.24-10.36 น. การลดปริมาณการปนเปื้อนกระดูกในกลุ่มสินค้าอกไก่ Reduction of Bone Fragment Contamination in SBB Product นางสาวปิยธิดา นวลอนงค์ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T032 10.24-10.36 น. การลดจำนวนชิ้นกระดูกที่ปนเปื้อนในสินค้าสะโพกไก่ไม่มีกระดูก Reducing The Number of Contaminated Bones in Boneless Leg Products นางสาวปาณิสรา โคธา วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T033 10.48-11.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พายฟักทอง Development of Pumpkin Pie Products นายธนภัทร กิจผลิต วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T034 10.48-11.00 น. ผลของแคลเซียมสเตียเรตที่มีต่อความใสของฟิล์มพอลิพรอพิลีนเกรด 1120 NK นายศรัณย์ อินธิราช วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T035 10.48-11.00 น. การลดปริมาณการใชน้ําหลอเย็นจากเครื่องจักรโดยการออกแบบระบบหมุนเวียนน้ํา นางสาวพลอยวรินทร์ สมมิตร์ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T036 10.48-11.00 น. การทดสอบประสิทธิภาพถังบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ และไม่ใช้อากาศ เพื่อขอรับรองฉลากแสดงประสิทธิภาพการบำบัด นางสาวพนิดา พรประดิษฐ์, นางสาวชลธิชา สระทองพรม วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T037 11.00-11.12 น. การวิเคราะห์การกระจายตัวของตะกั่วที่ปนเปื้อนในตะกอนดินในลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี sieve analysis นางสาวพิชชาภา แสงทิม วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T038 11.00-11.12 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายใน Cyclone ระหว่าง แบบมี Inner Tube และแบบไม่มี Inner Tube TS4 ลูก 4 W4B14 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนสำโรง วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T039 11.00-11.12 น. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่ต้นทุนต่ำ น.ส.จารุวรรณ รัตนา วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T040 11.00-11.12 น. Simulation of Data Masking Tools for We Love Bug’s Internal Employee Training นายวฤทธิ์ แจ่มแจ้ง วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T041 11.12-11.24 น. UX/UI Design Requirements for IWTHERBOT Weather Forecast Web Application นายบุรินทร์ หงส์ประภัศร วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T042 11.12-11.24 น. การลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการสไลด์โบโลน่าและการออกแบบเครื่องลับใบมีด นางสาวธันยมัย แซมหิรัญ วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T043 11.12-11.24 น. Sales Target Design Process for Thai Gas Company นายภวินท์ สายเชื้อ วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T044 11.12-11.24 น. การประยุกต์ใช้ไฟเบอร์เมชสำหรับแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวของผนัง นายปิยังกูร บุรีรัตน์ วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T045 11.24-11.36 น. การลดของเสียของบรรจุภัณฑ์ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ นางสาวนริศรา ทรงธรรม วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T046 11.24-11.36 น. Anomaly detection system using models used in the production process นางสาวเปรมกมล ขาวสว่าง ตัดสินวิทยาศาสตร์
T046 11.24-11.36 น. Anomaly detection system using models used in the production process นางสาวเปรมกมล ขาวสว่าง วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T047 11.24-11.36 น. การประยุกต์ใช้เทคนิคการซ่อมแซม โครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธี Conventional Patch and Repair (CPR) นายนรากร เสนทอง วิทยาศาสตร์ 3 (อภิญญะ)
T048 11.24-11.36 น. โวหาร นางสาวณัชชา วิเศษสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ 4 (อุตตมะ)
T049 11.36-11.48 น. แผ่นแป้งตอร์ติญาแช่แข็งใยอาหารสูง (Frozen Tortilla Wrap with High Fiber) นางสาวพลอยลดา นาคพันธ์ วิทยาศาสตร์ 1 (อนุตตระ)
T050 11.36-11.48 น. ศึกษาความแข็งของแนวเชื่อมซ่อมท่อเหล็กโลหะผสม ASME SA335 เกรด P91 โดยไม่ทำการให้ความร้อน หลังการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม AWS A5.11 ENiCrFe-3 โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ นางสาวอภิญญา นิลมณี, นายกิตติกร นามหงษา, นายนพัส ฤกษ์ปาณี วิทยาศาสตร์ 2 (วัฑฒนะ)
T901 การศึกษาค่าความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของโลหะวิทยาของรอยเชื่อมเหล็กรางรถไฟฟ้า BS EN 13674-1 R350 ด้วยกระบวณการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ นายเจริญรุ่ง อยู่สบาย, นายฟูตระกูล ฟูวุฒิ, นายอภิสิทธิ์ กิ่งแก้ว
รหัส เวลา ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ห้อง
N001 09.00-09.12 น. Applied RTOS for Abnormally Detection in Edge Device นายธนวินท์ ศิริวรรณ นานาชาติ (ห้องปรมะ)
N002 09.12-09.24 น. Sports Injury Classification using Deep learning นายพรนที ประกิ่ง นานาชาติ (ห้องปรมะ)
N003 09.24-09.36 น. Super-resolution Imaging for Sports Image Dataset นางสาวกมลชนก โกศัลวัฒน์ นานาชาติ (ห้องปรมะ)